Pecyn Cymorth ar gyfer
Eglwysi Gwledig

Gwyddom fod unigedd ac unigrwydd ar gynnydd. Gall unigrwydd gael effaith ddwys ar ein hiechyd corfforol yn ogystal ag ar iechyd meddwl. Mae bod yn unig cynddrwg i’ch iechyd ag ysmygu 15 sigarét y dydd. Mae astudiaethau epidemiolegol trylwyr wedi cysylltu unigrwydd ac unigedd cymdeithasol â chlefyd y galon, canser, iselder ysbryd, diabetes a hunanladdiad.
Bydd hyn yn amlwg yn cael effaith economaidd ar ofal iechyd ac mewn meysydd eraill; heb sôn am yr effaith ar yr unigolion dan sylw.
Awgrymodd arolwg cenedlaethol yn 2016-17 bod 17% o bobl yng Nghymru – tua 440,000 o bobl – yn teimlo’n unig. Gall y broblem fod yn waeth mewn ardaloedd gwledig, ble mae cymunedau’n fwy ynysig ac yn bellach o wasanaethau cyhoeddus.
Yn 2020 lansiodd Llywodraeth Cymru Strategaeth Cysylltu Cymunedau er mwyn mynd i’r afael ag unigrwydd ac unigedd cymdeithasol a chreu cysylltiadau cymdeithasol cryfach.

DIFFINIO UNIGEDD AC UNIGRWYDD

Mae’n bwysig deall y gwahaniaeth rhwng unigedd ac unigrwydd:

UNIGEDD

Mae’n absenoldeb cyswllt cymdeithasol – er enghraifft teulu, ffrindiau, mynediad at wasanaethau neu gynnwys y gymuned.

Mae’r cysyniad yn ddiriaethol ac yn fesuradwy ac yn aml gall arwain at unigrwydd.

UNIGRWYDD

Mae’n deimlad goddrychol pan fo gwahaniaeth rhwng maint ac ansawdd y perthnasoedd cymdeithasol sydd gennym a’r rhai yr ydym eu heisiau.

Unigedd Gwledig ac Unigrwydd

Download the English language Rural Isolation and Loneliness Toolkit here.

For information about printed copies of the toolkit please email info@arthurrankcentre.org.uk.

HOW HAVE OTHERS BENEFITED FROM USING THE TOOLKIT?

Click on the images below to view YouTube videos of our Yorkshire pilot projects, where the Rural Isolation and Loneliness toolkit has been used to benefit each of the rural communities.

Swaledale and Arkengarthdale Parish, Yorkshire

Rural Isolation in Country Way magazine, Issue 83

Click here to read the Rural Isolation article in issue 83 of our Country Way magazine.

Rural Isolation on the Methodist Podcast

Click here to listen to Fiona Fidgin talking about Rural Isolation and Loneliness on the Methodist Podcast (minute 9:12).

Rural Isolation on BBC Radio York

Listen to the BBC Radio York interview with Fiona Fidgin about how four churches in Yorkshire have adopted the Rural Isolation and Loneliness project:

DCMS Annual Loneliness Report 2021

The Department for Culture, Media & Sport Annual Loneliness Report for January 2021